תנאי שימוש – אפלקציית "פסיכו 800"

תנאי שימוש "אפליקציית פסיכו 800 לימוד מילים":

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך כמובן מיועדים לנשים וגברים כאחד.

שלום וברוכים הבאים לאפליקציית "פסיכו 800 לימוד מילים" (להלן: ״האפליקציה") המאפשרת לימוד מילים בין היתר למבחן הפסיכומטרי ועוד.

השימוש באפליקציה ו/או ההרשמה לאפליקציה הם בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעידים על הסכמתך לתנאים אלו.
אם אינך מסכים לתנאי השימוש או איזה חלק מהם אינך רשאי להשתמש באפליקציה.
הגישה לאפליקציה מאובטחת וניתנת לביצוע באמצעות הכנסת פרטים מזהים כגון אימייל וסיסמא.
הנך מתחייב לא לעשות כל שימוש במידע ו/או בפרטים של אחר לרבות פרטים מזהים ובמיוחד לא להעביר אותם לצד שלישי כלשהו ולדווח לאפליקציה מיידית באם יתברר לך שמישהו עושה בהם שימוש ללא רשות.
הינך האחראי לכל פעולה שתבוצע האפליקציה תחת המשתמש/ החשבון שלך בין בעצמך ובין באמצעות צד שלישי, בין ברשותך ובין שלא ברשותך.
אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להשהות ו/או להתנות ו/או לעצור ו/או לחסום ו/או למנוע ו/או להגביל את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האפליקציה, בכל מקרה של פגיעה האפליקציה ו/או במשתמשים ו/או בצדדים שלישיים עבירה על החוק ובמיוחד במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או הפרעה לפעילותם התקינה של האפליקציה.
הינך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה או מחדל שיש בהם לפגוע בזכויות אחרים ו/או להוות עבירה על החוק ו/או להפר את תנאי השימוש ו/או להפריע לפעילות האפליקציה.
בכל מקרה של תקלה מכל סוג שהוא באפליקציה ו/או כל הקשור בה לרבות רשת האינטרנט אין ולא יהווה הדבר בסיס לכל תביעה או טענה או דרישה כלשהי כלפי האפליקציה ומפעיליה.
תנאי בסיסי לשימוש האפליקציה הוא שהנך מצהיר ומתחייב, כי לא תפרסם כל תוכן לא חוקי ו/או תוכן המפר זכויות של צדדים שלישיים ובמיוחד זכויות יוצרים ו/או תוכן שיש בו פגיעה בפרטיות או בכבודו או בזכויותיו של אדם או גוף.
אנו נהיה רשאים לפי שיקול דעתנו הבלעדי להשהות ו/או להתנות ו/או לעצור ו/או לחסום ו/או למנוע ו/או להגביל את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידי האפליקציה, בכל מקרה של פגיעה האפליקציה ו/או במשתמשים ו/או בצדדים שלישייים עבירה על החוק ובמיוחד במקרה של הפרה של תנאי שימוש אלה ו/או הפרעה לפעילותם התקינה של האפליקציה ו/או בכל מקרה של חשש לשימוש לרעה או במקרה של חשש להפרת הוראות הדין וזאת ללא כל הודעה מראש.

בעת השימוש באפליקציה, ייתכן וייאסף מידע אודות הדפים שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, זמני שימוש באפליקציה ואילו פעולות ביצעת בה

הנך מאשר כי ידוע לך שמפעילי האפליקציה עושה את מירב המאמצים שלהם להגן על האפליקציה אך אין ביכולתם להבטיח באופן מוחלט פגיעה או לדירה לאפליקציה ולא תהא לך כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה במקרה של תקלה ו/או ליקוי ו/פגם לרבות חדירה למערכות המחשב כאמור.
הנך מתחייב שלא תבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע ו/או לחדור שלא כדין לאפליקציה או איזה חלק ממנה.

שירותי האפליקציה ניתנים לשימוש אישי, פרטי והוגן כפי שהם (AS IS). אין ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילי האפליקציה ו/או כל מי מטעם ו/או בקשר עם האפליקציה בגין השירותים המוצעים לרבות תכונותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך ודרישותיך.
אנחנו איננו מתחייבים שהשירות באפליקציה יינתן כסדרו או בלא הפסקות או תקלות או בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית או זדונית, או נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאפליקציה. אין לראות במידע המוצג באפליקציה משום התחייבות לנכונותו. הינך מצהיר מאשר ומתחייב כי מפעילי האפליקציה וכל מי שקשור בה לא יישאו בכל אחריות ביחס לנזק שייגרם לך כתוצאה מהסתמכות על מידע שניתן באפליקציה והם פטורים מכל אחריות ביחס לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם בקשר עם מידע שנמצא באפליקציה ו/או חוסר הגישה לאפליקציה או למידע שנמצא בה. הינך מסכים לשפות את מפעילי האפליקציה וכל מי קשור בה בגין כל תביעה כנגדה הנובעת משימוש במידע שבאפליקציה ו/או מחוסר הגישה אליה.

אנו שומרים על הזכות הבלעדית לפי שיקול דעתנו לערוך כל שינוי ו/או תיקון ו/או להסיר את האפליקציה כולה  ו/או להגביל את אפשרות השימוש בה ו/או להוסיף ו/או להסיר ו/או לשנות מעת לעת את האפליקציה, כולל מבנה, מראה, תכנים, שירותים, תנאי השימוש של האפליקציה וכל היבט אחר הכרוך באפליקציה ותפעולה והכל, באופן מיידי ללא הודעה מראש ועל פי שיקול דעתנו. אין ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפינו בגין ביצוע שינויים ו/או הסרות ו/או הוספות ו/או תקלות מכל מין וסוג.

אנו נהיה רשאים, בכל עת ומיידית, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתנו המוחלט והבלעדי, להפסיק ו/או להשהות ו/או לשנות ו/או להתנות ו/או להגביל ו/או למנוע את השירותים הכלולים האפליקציה או איזה מהם ו/או להפסיק את האפליקציה כולה ו/או לשנות או לתקן את התנאים האמורים במסמך זה וזאת מבלי שתוטל עליה החובה ליידע אותך אודות השינוי ו/או התיקון.

הקניין הרוחני לרבות זכויות היוצרים באפליקציה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), שם האפליקציה, הסודות המסחריים וכל המידע הינם רכושה הבלעדי של מפעילי האפליקציה בלבד, או של צדדים שלישיים שהשימוש בזכויותיהם הינו בהתאם לדין.

אין לעשות כל שימוש ובמיוחד אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשדר, לבצע בפומבי, להעמיד לרשות הציבור, לתרגם או לעשות כל שימוש אחר בתכנים, במידע, בעיצובים או בשירותים הכלולים ו/או מוצעים באפליקציה בלא קבלת רשות והסכמה מפורשים בכתב ומראש, מאת מפעילי האפליקציה, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן) ובמיוחד אין להשתמש בנתונים/תכנים כלשהם המתפרסמים באפליקציה לצורך הפצתם ברבים ו/או להציג את האפליקציה בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה של האפליקציה אלא בכפוף לקבלת הסכמת המפעילים בכתב ומראש.

מובהר ומודגש כי כל שימוש באפליקציה ו/או איזה חלק ממנה לרבות בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים באפליקציה מותר למטרה אישית ופרטית בלבד, באופן הוגן וסביר ולא למטרות מסחריות כלשהן.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין מסמך זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין, תגברנה הוראות מסמך זה והן אשר תקבענה.

הדין החל על השימוש באפליקציה הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב.

האפליקציה הזו נעשתה כפרויקט אישי, פרטי, למטרות חינוכיות וחברתיות, לא למטרות רווח.

בכל מקרה שאתה מרגיש שנפגעה זכות שלך אנא פנה אלינו בכתב ונעשה כמיטב יכולתינו לבדוק ולטפל במידת הנדרש.

1 מחשבה על “תנאי שימוש – אפלקציית "פסיכו 800"”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *